Obsługa sterownika, dane agregatu (parametry) - Maxima 1000/1300

    Klawisz parametrów agregatu może być użyty w celu wyświetlenia wartości parametrów roboczych. Parametry wyświetlane są przez 5 sekund, po czym wyświetlacz powraca do normalnych wskazań, jeśli żadne inne działanie nie będzie podjęte. Poniżej przedstawiono listę parametrów, które mogą być wyświetlone przez wyświetlacz sterownika. Opis parametru wyświetlany jest po lewej stronie, a jego aktualna wartość po stronie prawej. Lista parametrów agregatu może być przewijana przez naciskanie klawisza parametrów.
Wyświetlanie trwa 5 sekund, po czym sterownik powraca do wyświetlania temperatury zadanej i faktycznej. Jeżeli naciśniemy klawisz ENTER wyświetlanie parametru zostanie przedłużone do 30 sekund. Nawet jeśli agregat powróci do wyświetlania temperatur to ponowne naciśnięcie klawisza parametrów przywoła na wyświetlacz ostatni oglądany parametr jako pierwszy.
  • Wyświetlanie Alarmów
    Lampka sygnalizacji alarmu (FL) zapala się tylko dla alarmów oznaczonych w poniższej tabeli symbolem "fajeczki".
Na wyświetlaczu sterownika kod (lub skrót anglojęzyczny} wyświetlany jest na przemian z temperaturą/nastawą w odstępach od 3 do 10 sekund; jeśli alarmów jest więcej niż jeden będą one wyświetlane po kolei. 
  • Kody sygnalizacyjne pracy agregatu
Opis funkcji, danych agregatu i alarmów mogą być prezentowane w postaci skrótów i ich angielskich nazw (nastawa ENGLISH) lub kodów literowo cyfrowych. 

 

 
 
 
  • Instrukcję obsługi sterownika Maxima - manual, można pobrać z naszego serwera.