Kod Oznaczenie Opis
AL0 ENG OIL Niskie ciśnienie oleju (sprawdź ilość oleju w silniku).
AL1 ENG HOT Wysoka temp. cieczy chłodzącej Diesla (sprawdź ilość wody w układzie i paski klinowe).
AL2 HI PRESS Wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki (sprawdź paski klinowe, przemyj skraplacz).
AL3 STARTFAIL Nieudany start na AUTOMACIE (spróbuj odpalić na pracy ręcznej).
AL4 LOW BATT Niskie napięcie akumulatora (nałąduj akumulator, sprawdź paski od alternatora i połączenia kablowe).
AL5 HI BATT Za wysokie napięcie ładowania akumulatora (uszkodzony regulator napięcia).
AL6 DEFRFAIL Przekroczony czas odmrażania - DEFROST (sprawdź ilość czynnika chłodniczego FREONU).
AL7 ALT AUX Brak ładowania alternatora (sprawdź paski klinowe alternatora i połączenia kablowe).
AL8 STARTER Uszkodzony rozrusznik Diesla.
AL9 RA SENSOR Uszkodzony czujnik temperatury powietrza wylatującego.
AL10 SA SENSOR Uszkodzony czujnik temperatury powietrza wylatującego..
AL11 WT SENSOR Uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
AL12 HIGH CDT Wysoka temperatura na rurze tłocznej sprężarki.
AL13 CD SENSOR Uszkodzony czujnik na rurze tłocznej, sprężarki.
AL14 SBY MOTOR Brak startu na silniku elektrycznym (sprawdź połączenie sieci elektrycznej z agregatem).
AL15 FUSE BAD Uszkodzony bezpiecznik.
AL16 - -
AL17 DISPLAY Brak komunikacji wyświetlacza z płytą główną.
AL18 SERVICE 1 Przekroczony pierwszy licznik motogodzin między-serwisowych.
AL19 SERVICE 2 Przekroczony drugi licznik motogodzin między-serwisowych.
AL20 OUT RANGE Temperatura poza nastawą.
AL21 2RA OUT Temperatura w 2 komorze poza nastawą.
AL22 3RA OUT Temperatura w 3 komorze poza nastawą.
AL23 CLUTCH Uszkodzone sprzęgło turbiny.

 

 

 
Obsługa sterownika, dane agregatu (parametry) - Maxima 1000/1300

    Klawisz parametrów agregatu może być użyty w celu wyświetlenia wartości parametrów roboczych. Parametry wyświetlane są przez 5 sekund, po czym wyświetlacz powraca do normalnych wskazań, jeśli żadne inne działanie nie będzie podjęte. Poniżej przedstawiono listę parametrów, które mogą być wyświetlone przez wyświetlacz sterownika. Opis parametru wyświetlany jest po lewej stronie, a jego aktualna wartość po stronie prawej. Lista parametrów agregatu może być przewijana przez naciskanie klawisza parametrów.
Wyświetlanie trwa 5 sekund, po czym sterownik powraca do wyświetlania temperatury zadanej i faktycznej. Jeżeli naciśniemy klawisz ENTER wyświetlanie parametru zostanie przedłużone do 30 sekund. Nawet jeśli agregat powróci do wyświetlania temperatur to ponowne naciśnięcie klawisza parametrów przywoła na wyświetlacz ostatni oglądany parametr jako pierwszy.
  • Wyświetlanie Alarmów
    Lampka sygnalizacji alarmu (FL) zapala się tylko dla alarmów oznaczonych w poniższej tabeli symbolem "fajeczki".
Na wyświetlaczu sterownika kod (lub skrót anglojęzyczny} wyświetlany jest na przemian z temperaturą/nastawą w odstępach od 3 do 10 sekund; jeśli alarmów jest więcej niż jeden będą one wyświetlane po kolei. 
  • Kody sygnalizacyjne pracy agregatu
Opis funkcji, danych agregatu i alarmów mogą być prezentowane w postaci skrótów i ich angielskich nazw (nastawa ENGLISH) lub kodów literowo cyfrowych. 

 

 
 
 
  • Instrukcję obsługi sterownika Maxima - manual, można pobrać z naszego serwera.